+48 61 6247554
+48 61 6247557
biuro@powerspartner.pl

Zwroty i reklamacje

Zwrot lub zamiana zakupionych towarów

 1. Strony dopuszczają możliwość zwrotu lub wymiany towaru bez wskazania przyczyny przez Klienta wyłącznie za zgodą Sprzedawcy i wyłącznie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia sprzedaży, o ile towar nie jest uszkodzony, nie nosi śladów używania a jego opakowanie jest nienaruszone.
 2. Zwrotowi lub wymianie nie podlegają artykuły elektryczne i elektroniczne.
 3. W razie skorzystania przez Klienta z uprawnienia wskazanego w punkcie 1, Klient na własny koszt przesyła Sprzedawcy towar, który musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W razie przesłania towaru w innym stanie i opakowaniu Sprzedawca może go nie przyjąć i odesłać Klientowi na jego koszt.
 4. Towar należy odesłać wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem zwrotu towaru. Formularz dostępny jest w sekcji "Pliki do pobrania"

Reklamacje

 1. Niniejsze postanowienia regulują w sposób wyłączny uprawnienia Klienta wynikające z jakiejkolwiek niezgodności towaru z umową sprzedaży, w tym uprawnienia z gwarancji i rękojmi.
 2. Uprawnienia Klienta wynikające z rękojmi trwają przez okres dwunastu miesięcy od dnia sprzedaży towaru. Wady towaru należy zgłaszać w oddziale handlowym Sprzedawcy lub w jego centralnym Dziale Reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich wykrycia. 
 3. Rękojmią nie są objęte towary o których wadliwości Klient wiedział ani towary sprzedawane w ramach wyprzedaży. 
 4. Do zgłoszenia reklamacji powinien zostać załączony, prawidłowo wypełniony, formularz reklamacji. Formularz dostępny jest w sekcji "Pliki do pobrania". W razie otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedawca może zwrócić się do Klienta z żądaniem uzupełnienia danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. W takim wypadku do czasu uzupełnienia wymaganych danych wszelkie działania Sprzedawcy związane z reklamacją mogą zostać wstrzymane a jakiekolwiek terminy obowiązujące Sprzedawcę ulegają zawieszeniu i biegną dalej po uzupełnieniu wymaganych danych.
 5. W ramach roszczeń reklamacyjnych Klient może domagać się nieodpłatnej naprawy lub wymiany towaru na nowy, a w przypadkach przewidzianych prawem (w szczególności jeżeli naprawa lub wymiana byłaby niemożliwa) żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. O ostatecznym sposobie usunięcia wady decyduje Sprzedawca.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czas rozpatrzenia reklamacji w zakresie w jakim jest ono uzależnione od przekazania informacji od jakiegokolwiek podmiotu którego informacje są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, a w szczególności producenta lub innego podmiotu od którego Sprzedawca nabywa towar.
 7. W celu dochodzenia roszczeń reklamacyjnych Klient jest zobowiązany przesłać kwestionowany towar na swój koszt i ryzyko, jeżeli Sprzedawca zgłosi taką potrzebę. 
 8. W przypadku częściowego uznania reklamacji i przyjęcia zwrotu części towarów, Sprzedawca uprawniony jest do odliczenia od kwoty podlegającej zwrotowi Klientowi kwoty odpowiadającej wartości towarów zatrzymanych przez Klienta. W przypadku uznania reklamacji towarów sprzedawanych za pobraniem kaucji, rozliczenie reklamacji uwzględnia zasady rozliczenia tych opłat.
 9. Gwarancja udzielana przez Sprzedawcę jest udzielana wyłącznie na zasadach określonych przez producenta towaru, przy czym w razie sprzeczności z postanowieniami Regulaminu decydujący jest Regulamin.
 10. Klient zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów reklamacji towaru, która okazała się niezasadna.
 11. W przypadku, w którym w wyniku negatywnego rozpoznania reklamacji Sprzedawca oddaje Klientowi zareklamowany towar Klient jest zobowiązany ten towar odebrać w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie dłuższym niż 30 dni. Przekroczenie tego terminu będzie poczytywane za wyrażenie przez Kupującego zgody na likwidację przedmiotu reklamacji przez Sprzedawcę bez odszkodowania.
mmm